• Tìm thấy 161 quyết định công bố
 • 26/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  03/08/2016

  Cần Thơ

 • 24/SYQĐ-UBND

  Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016

  28/07/2016

  Cần Thơ

 • 25/SYBC-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

  28/07/2016

  Cần Thơ

 • 23/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  06/07/2016

  Cần Thơ

 • 2171/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  04/07/2016

  Cần Thơ

 • 1804/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  27/05/2016

  Cần Thơ

 • 1805/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  26/05/2016

  Cần Thơ

 • 1271/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  06/05/2016

  Cần Thơ

 • 16/SYQĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

  14/04/2016

  Cần Thơ

 • 09/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

  11/04/2016

  Cần Thơ

 • 08/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

  11/04/2016

  Cần Thơ

 • 03/SYQĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  11/03/2016

  Cần Thơ

 • 180/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/01/2016

  Cần Thơ

 • 3783/QĐ-UBND

  Phê duyệt và công bố Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  18/12/2015

  Cần Thơ

 • 3035/QĐ-UBND

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  16/10/2015

  Cần Thơ

 • 2944/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  09/10/2015

  Cần Thơ

 • 1078/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  08/04/2015

  Cần Thơ

 • 1003/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  01/04/2015

  Cần Thơ

 • 3711/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/12/2014

  Cần Thơ

 • 2285/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

  20/08/2014

  Cần Thơ