• Tìm thấy 494 quyết định công bố
 • 696/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  24/04/2019

  Cà Mau

 • 684/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  22/04/2019

  Cà Mau

 • 685/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

  22/04/2019

  Cà Mau

 • 678/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  19/04/2019

  Cà Mau

 • 679/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  19/04/2019

  Cà Mau

 • 680/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  19/04/2019

  Cà Mau

 • 661/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  18/04/2019

  Cà Mau

 • 635/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

  12/04/2019

  Cà Mau

 • 623/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  11/04/2019

  Cà Mau

 • 624/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

  11/04/2019

  Cà Mau

 • 607/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

  10/04/2019

  Cà Mau

 • 599/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

  09/04/2019

  Cà Mau

 • 580/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  05/04/2019

  Cà Mau

 • 583/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  05/04/2019

  Cà Mau

 • 584/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

  05/04/2019

  Cà Mau

 • 527/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

  29/03/2019

  Cà Mau

 • 525/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

  29/03/2019

  Cà Mau

 • 526/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  29/03/2019

  Cà Mau

 • 528/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  29/03/2019

  Cà Mau

 • 506/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  28/03/2019

  Cà Mau