• Tìm thấy 50 quyết định công bố
 • 4868/QĐ-BNN-TCLN

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  10/12/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4638/QĐ-BNN-TCTL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/11/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3495/QĐ-BNN-TCCB

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3457/QĐ-BNN-TCTS

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  30/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3177/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/08/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2966/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  26/07/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2767/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/07/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2525/QĐ-BNN-TCTL

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2519/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2412/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2346/QĐ-BNN-KHCN

  Về việc công bố TTHC thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2033/QĐ-BNN-CN

  Về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  04/06/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 517/QĐ-BNN-KTHT

  Về việc công bố TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  07/02/2018

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 5581/QĐ-BNN-TCLN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  29/12/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 4441/QĐ-BNN-BVTV

  Về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  31/10/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 3142/QĐ-BNN-TCLN

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  25/07/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 2257/QĐ-BNN-TCLN

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  02/06/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 1414/QĐ-BNN-QLCL

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

  14/04/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 1050/QĐ-BNN-TCLN

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  30/03/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • 728/QĐ-BNN-CN

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực Chăn nuôi

  14/03/2017

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn