• Tìm thấy 38 quyết định công bố
 • 3357/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  08/11/2019

  Bộ Công thương

 • 1603A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  10/06/2019

  Bộ Công thương

 • 1510/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  31/05/2019

  Bộ Công thương

 • 1833/QĐ-BCT

  Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  20/03/2019

  Bộ Công thương

 • 278A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  01/02/2019

  Bộ Công thương

 • 170/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  25/01/2019

  Bộ Công thương

 • 141/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  24/01/2019

  Bộ Công thương

 • 112A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  22/01/2019

  Bộ Công thương

 • 5127/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  28/12/2018

  Bộ Công thương

 • 4603/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  12/12/2018

  Bộ Công thương

 • 4501/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  05/12/2018

  Bộ Công thương

 • 4252/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

  12/11/2018

  Bộ Công thương

 • 4242A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Kinh doanh Khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  12/11/2018

  Bộ Công thương

 • 4009/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  24/10/2018

  Bộ Công thương

 • 3876/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  15/10/2018

  Bộ Công thương

 • 3502/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  28/09/2018

  Bộ Công thương

 • 3257/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  07/09/2018

  Bộ Công thương

 • 3248A/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  07/09/2018

  Bộ Công thương

 • 2454/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  10/07/2018

  Bộ Công thương

 • 2195/QĐ-BCT

  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  25/06/2018

  Bộ Công thương