• Tìm thấy 41 quyết định công bố
 • 1831/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  12/06/2019

  Khánh Hòa

 • 1281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  04/05/2019

  Khánh Hòa

 • 983/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  08/04/2019

  Khánh Hòa

 • 478/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  20/02/2019

  Khánh Hòa

 • 340/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/01/2019

  Khánh Hòa

 • 3586/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  23/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3128/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3096/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  17/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3087/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  16/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2990/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  05/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2953/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  04/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2404/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  22/08/2018

  Khánh Hòa

 • 2246/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  08/08/2018

  Khánh Hòa

 • 2127/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  26/07/2018

  Khánh Hòa

 • 1874/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  29/06/2018

  Khánh Hòa

 • 1713/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  18/06/2018

  Khánh Hòa

 • 1606/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/06/2018

  Khánh Hòa

 • 1530/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của: các cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc; Phòng Tư pháp cấp huyện; UBND cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  01/06/2018

  Khánh Hòa

 • 1393/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  23/05/2018

  Khánh Hòa