Chào Bạn, Để đăng ký truy xuất thông tin thủ tục hành chính của cơ quan/đơn vị qua webservice vui lòng đăng nhập khi đã có tài khoản hoặc đăng ký tài khoản mới nếu chưa có.